Uvjeti i pravila korištenja

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE “PROFOKUS” iz Zagreba, Gundulićeva 34/III, OIB: 30682641924, (dalje u tekstu: Učilište PROFOKUS), pri prikupljanju i obradi osobnih podataka postupa u skladu s načelima zakonitosti, poštenosti i transparentnosti, ograničenja svrhe, smanjenja količine podataka, točnosti, ograničenja pohrane te cjelovitosti i povjerljivosti te s osobnim podacima ispitanika, postupa pažljivo te u skladu s  Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: Uredba) i važećim propisima Republike Hrvatske o zaštiti osobnih podataka, glede podataka koje prikuplja i obrađuje, a u svrhu poštovanja naših obveza glede zaštite osobnih podataka kao voditelja obrade.

Upoznat/a sam s činjenicom da ispunjavanjem obrasca”PRIJAVNICE – UPISNICE”/alt. “UPITA” na web stranici Učilišta PROFOKUS, izričito i dobrovoljno dajem svoju PRIVOLU, kojom potvrđujem da pristajem da Učilište PROFOKUS prikuplja, obrađuje i koristi sve moje osobne podatke navedene u obrascu “PRIJAVNICE – UPISNICE”/alt. “UPITA”

Potvrđujem da sam upoznat/a da će Učilište PROFOKUS gore navedene osobne podatke koristiti i obrađivati u svrhu dostave informacija o programima obrazovanja, eventualnog sklapanja ugovora o obrazovanju između mene i Učilišta Profokus, svakodobnog kontaktiranja radi eventualnog sklapanja ugovora o obrazovanju između mene i Učilišta Profokus, dostave ponuda za sklapanje ugovora o obrazovanju između mene i Učilišta Profokus, dostave obavijesti  te kontaktiranja u vezi s uslugama i programima koje Učilište Profokus nudi i provodi, kao i u svrhu marketinške aktivnosti Učilišta Profokus, dostave općih i individualiziranih ponuda, analizu tržišta svoje registrirane djelatnosti te u svrhu da mi se omogući pristup obavijestima Učilišta Profokus te za potrebe komunikacije sa mnom.

Također, potpisom ove Privole potvrđujem da pristajem da se moji osobni podaci navedeni u ovoj Privoli pohrane u bazi podataka u svrhu kontaktiranja radi eventualnog sklapanja ugovora o obrazovanju između mene i Učilišta Profokus te dostave ponuda za sklapanje ugovora o obrazovanju između mene i Učilišta Profokus, dostave obavijesti te kontaktiranja u vezi s uslugama i programima Učilišta Profokus u budućem razdoblju.

Učilište PROFOKUS prikupljene podatke obrađuje i pohranjuje samo u razdoblju u kojem ova privola nije povučena.

Osobni podaci iz ove Privole neće se prosljeđivati trećim osobama te će se s njima postupati povjerljivo i u skladu s Uredbom i važećim propisima Republike Hrvatske o zaštiti osobnih podataka, a Učilište Profokus poduzima odgovarajuće mjere radi osiguranja sigurnosti osobnih podataka te usklađenosti s važećim propisima o zaštiti podataka, kao što su Uredba i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Učilište Profokus savjesno štiti osobne podatke iz ove Privole od gubitka, uništenja, zloupotrebe, neovlaštenog pristupa i neovlaštenog otkrivanja. Sve osobe zaposlene u Učilištu Profokus obvezne su poštovati povjerljivost osobnih podatka iz ove Privole i pridržavati se općih akata i odluka Učilišta Profokus koji uređuju pitanja zaštite podataka. Također, Učilište Profokus koristi suvremene tehničke, informatičke i organizacijske mjere radi osiguranja sigurnosti osobnih podataka iz ove Privole.

Učilište Profokus ne koristi automatiziranu obradu podataka.

Također, izričito potvrđujem da sam, prilikom davanja navedenih osobnih podataka, obaviješten/a o slijedećem te da sam razumio/la dane informacije:

(a)      voditelj obrade je PUČKO OTVORENO UČILIŠTE “PROFOKUS” iz Zagreba, Nazorova 30, OIB: 30682641924 a kontakt podaci voditelja obrade su: info@profokus.hr, Učilište Profokus, 10000 Zagreb, I.Gundulića 34.

(b)      moja prava glede zaštite mojih osobnih podataka za koje dajem ovu Privolu su:

  • u bilo kojem trenutku mogu zahtijevati od Učilišta Profokus da trajno ili privremeno prestane koristiti moje sve ili dio osobnih podataka navedenih u ovoj Privoli u sve ili dio svrha iz ove Privole. Takav zahtjev može se poslati na e-adresu: info@profokus.hr  ili pisanim putem na adresu Učilište Profokus, 10000 Zagreb, I.Gundulića 34 uz određeno navođenje koja se privola povlači. Učilište Profokus će, po primitku izjave o povlačenju privole, primitak te izjave potvrditi na isti način na koji ju je primilo (e-mailom ili poštom), a osobni podaci obuhvaćeni izjavom o povlačenju privole se više neće obrađivati počevši od dana primitka povlačenja privole. Sve obrade osobnih podataka učinjene do tog dana ostaju pravno valjane.
  • imam pravo na pristup svojim osobnim podatcima koji su prikupljeni temeljem ove Privole, što znači pravo dobiti od Učilišta Profokus informacije vezane uz postupak prikupljanja i obrade osobnih podataka iz ove Privole te dobiti potvrdu obrađuju li se moji osobni podaci kao i dobiti kopiju mojih osobnih podataka ako to ne utječe negativno na prava drugih ispitanika
  • imam pravo na ispravak i dopunu netočnih osobnih podataka koji su prikupljeni temeljem ove Privole.
  • imam pravo na ”zaborav”, odnosno brisanje osobnih podataka koji su prikupljeni temeljem ove Privole
  • imam pravo na ograničenje obrade, dakle da se osobni podaci ne koriste ali da se čuvaju ako je sporna točnost osobnih podataka, ako je obrada nezakonita ili tijekom rješavanja postupka po prigovoru
  • imam pravo na prenosivost podataka danih na temelju ove privole što znači pravo primiti osobne podatke od Učilišta Profokus da bi ih predao drugom voditelju obrade
  • imam pravo na prigovor na obradu podataka
  • imam pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka u slučaju da Učilište Profokus postupa suprotno Uredbi pri obradi osobnih podataka prikupljenih temeljem ove privole.

U konačnici, upoznat/a sam da sve svoje zahtjeve u vezi s navedenim pravima mogu uputiti u pisanom obliku na adresu Učilište Profokus, 10000 Zagreb, I. Gundulića 34 ili putem e-maila na adresu info@profokus.hr.

Obaviješten/a sam da Učilište Profokus može od mene zahtijevati osobne podatke za potrebe pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava, te da može odbiti zahtjev samo u slučaju ako dokaže da ne može pouzdano utvrditi moj identitet.

Upoznat/a sam da Učilište Profokus mora odgovoriti na moj zahtjev za ostvarivanje prava, vezan za gore navedene osobne podatke, bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.