Tajnik - oglas za posao

Natječaj za radno mjesto – TAJNIK

N  A  T  J  E  Č  A  J – TAJNIK (M/Ž) – 1 izvršitelj/izvršiteljica, određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

MJESTO RADA: UČILIŠTE PROFOKUS, ZAGREB, Gundulićeva 34

UVJETI:  
Kandidat mora imati završen:

a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave

b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a)

Probni rad se ugovara na rok od tri (3) mjeseca.

RADNO MJESTO:

Normativno-pravni poslovi, kadrovski poslovi, opći i administrativno-analitički poslovi, poslovi vezano za andragogiju: upisi, ugovori, baza podataka, izdavanje uvjerenja i svih dokumenata koji proizlaze iz Zakona o obrazovanju odraslih. Sudjelovanje u pripremi sjednica i vođenje dokumentacije Stručnog vijeća, vođenje evidencije o radnom vremenu administrativno-tehničkih i pomoćnih radnika, obavljanje dodatnih poslova koji proizlaze iz programa i projekata Učilišta, obavljanje ostalih administrativnih  poslova koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada Učilišta i drugih propisa.

U prijavi na natječaj kandidati moraju navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te prijavu moraju vlastoručno potpisati i uz prijavu priložiti sljedeće isprave:

– životopis,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu),

– dokaz o državljanstvu,

– uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja),

-elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat je prije sklapanja ugovora o radu dužan dostaviti izvornike ili preslike ovjerene od javnog bilježnika.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

POTPUNU PRIJAVU poslati na info@profokus.hr s naznakom – PRIJAVA ZA RADNO MJESTO TAJNIKA.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.